Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Beleid en reglementen

Hier lees je meer over ons meerjarenbeleid. Ook vind je informatie over onze prestaties en de manier waarop ons bestuur en het toezicht daarop zijn georganiseerd.

Meerjarenperspectief

Voor 2022-2025 is een meerjarenperspectief geschreven.

Het Meerjarenperspectief 2022-2025 heeft als titel 'Van bedoeling naar betekenis'. Onze inspiratie ontlenen we aan ‘de bedoeling’ van het gewone leven. Wat we toevoegen is het besef dat werken aan ‘de bedoeling’ pas betekenis krijgt als cliënten mede dankzij onze inzet ervaren dat zij ertoe doen.
Het meerjarenperspectief geeft richting aan onze activiteiten. Het beschrijft onze ambities voor de komende jaren.

Reglementen

Hoe het bestuur en toezicht bij Gemiva is geregeld en hoe we de Governancecode Zorg in de praktijk brengen, is vastgelegd in onderstaande documenten.

Jaarverslag

Over de toepassing van de Zorgbrede Governance Code (ZGC) en de genoemde reglementen en beleidsdocumentatie doen wij jaarlijks verslag in ons jaarverslag. Daarin vind je ook de namen en functies van onze toezichthouders en bestuurders en de door hen uitgeoefende (en door de Raad van Toezicht geaccordeerde) nevenfuncties.

Wnt-gegevens bestuurders en toezichthouders

Gegevens over de honorering van bestuurders en toezichthouders publiceren wij in onze jaarrekening. Onze jaarrekeningen over de achterliggende zeven jaar vindt u via DigiMV, de landelijke site met verantwoordingsdocumenten van zorginstellingen.

Roepen bovenstaande documenten vragen op, dan stellen we het op prijs als je die aan ons stelt. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar secretariaat@gemiva-svg.nl.