Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Organisatieschema en kerngegevens

Organogram

Bij Gemiva gaat het om ondersteuning van mensen. Die komt tot stand in de dialoog tussen de cliënt, onze medewerkers, de naaste verwanten van de cliënt en belangrijke anderen in zijn netwerk.

Bij de ondersteuning van de cliënt zijn meestal meerdere medewerkers betrokken. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt. Die coördineert de inzet van zijn collega’s. We werken zo veel mogelijk samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Organogram gemiva

Locatie

De (persoonlijk) begeleiders zijn onderdeel van een team. Zo’n team staat onder leiding van een locatiemanager. Die heeft de leiding over één of meerdere locaties. Of een ambulante dienst.De locatiemanager geeft ook leiding aan andere medewerkers. Bijvoorbeeld huishoudelijk medewerkers, administratief medewerkers of vervoersbegeleiders.

Regio

Gemiva is georganiseerd in negen regio’s. Die sluiten aan bij de indeling van gemeenten of samenwerkende gemeenten. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor dienstverlening in zijn regio en stuurt de locatiemanagers aan. De regiodirecteur is ook de gesprekspartner voor financiers, samenwerkingspartners en andere externe relaties. Bekijk de regiokaart oor de indeling van onze regio's.

Behandeling & Ondersteuning

Bij de afdeling Behandeling & Ondersteuning werken zorginhoudelijke specialisten. Bijvoorbeeld artsen, gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en bewegingsagogen. Zij ondersteunen de cliënt én (persoonlijk) begeleiders met hun deskundigheid.

Servicecentrum

Medewerkers van het Servicecentrum ondersteunen de leidinggevenden en medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, ict, personeelsbeleid, leren en ontwikkelen, vastgoed & faciliteiten, kwaliteit, zorgbemiddeling & zorgcontractering, technische dienst en communicatie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Gemiva.

Medezeggenschapsorganen

Gemiva heeft een Ondernemingsraad (OR). Die komt op voor de belangen van medewerkers. Ook cliënten en/of hun verwanten praten mee via een medezeggenschapsraad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt namens alle cliënten en hun vertegenwoordigers met de Raad van Bestuur. De Lokale Medezeggenschapsraad (LMR) overlegt met de locatiemanager.

Kerngegevens

Hieronder een overzicht van de kerncijfers van Gemiva. Benieuwd naar meer details? Kijk dan in onze jaarverslagen.

Logo gemiva

Cliënten

Per 31 december 2022 staan 5348 mensen ingeschreven als cliënt van Gemiva.1495 van hen wonen in onze woonlocaties, 3384 mensen maken gebruik van onze mogelijkheden voor dagactiviteiten, 114 kinderen en volwassenen logeren in één van onze locaties en 1976 cliënten krijgen ambulante ondersteuning.


Werkgebieden

• Zuid-Holland Noord
• Midden-Holland
• Delft Westland Oostland
• Nieuwe Waterweg Noord
• Haaglanden
• Rotterdam
• Waardenland
• Zuid-Hollandse Eilanden

Personeelsbezetting

Op 31 december 2022 heeft Gemiva 3376 (2313 fte) betaalde medewerkers in dienst. We hebben dan rond de 1300 vrijwilligers.


Verzuim

Gemiva heeft in 2022 een verzuim van 7,73%.


Medewerkerstevredenheid

7,5 (meting 2022)


Financiën

• Bedrijfsopbrengsten: 211,7 miljoen euro
• Balanstotaal: 211 miljoen euro
• Resultaat: 3,7 miljoen euro

Nummers

• Gemiva staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 41174469.
• Het rekeningnummer bij de ABN-AMRO is NL70ABNA0235600369
• Het BTW-nummer is NL806098351B01

Kijk voor meer details in ons jaarverslag.